{Vaše bezpečí}

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran ohledně poskytování služeb poskytovatelem objednateli. 

 

II.

Smluvní strany

 1. Poskytovatelem je Petra Brvnišťanová, IČ: 07976640 se sídlem Štětínská 354/35, Praha 8, 181 00 (dále jen: „poskytovatel“).
  Kontaktní adresy pro písemný styk:

  E-mail pro:
  – obecné dotazy a informace: info@followeleven.cz
  – řešení problémů: podpora@followeleven.cz

 2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které poskytovatel poskytuje služby na základě smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP (dále jen „zákazník„). 

 3. Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

III.

Předmět smlouvy

 1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli služby blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen jako „služby“).
 2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za poskytování služeb platit poskytovateli odměnu stanovenou v souladu s čl. 5 této smlouvy.

 

IV.

Poskytování služeb

 1. Komunikace smluvních stran při poskytování služeb bude probíhat prostřednictvím pověřených osob. Prověřená osoba na straně poskytovatele je určena při potvrzení objednávky. Pověřenou osobou na straně objednatele je objednatel sám, neurčí-li jinak.
 2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy.
 3. V případě, že poskytovatel nemůže poskytovat služby, je povinen to neprodleně oznámit objednateli.
 4. Poskytovatel může pověřit poskytováním služeb třetí osobu. Při poskytování služeb prostřednictvím třetí osoby nese poskytovatel odpovědnost ve stejném rozsahu, jako by služby poskytoval sám. Ustanovení druhé věty § 2914 občanského zákoníku se tak nepoužije.
 5. Není-li výslovně smluveno jinak, není poskytovatel oprávněn za objednatele právně jednat či přijímat jakékoliv plnění.

 

Další povinnosti objednatele 

 1. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat po dobu účinnosti této smlouvy poskytovateli nezbytnou součinnost pro poskytování služeb na základě této smlouvy.
 2. Je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta pro poskytnutí součinnosti marně a je-li to možné, má poskytovatel právo si zajistit náhradní plnění na náklady objednatele.

 

V.

Odměna poskytovatele a platební podmínky

 1. Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně poskytnuté služby v rámci Základního plánu ve výši:
  • 399,- Kč /měsíc poskytnutých služeb „Základní plán“, roční platba 4.788 Kč;
  • 400,- Kč /1 hodinu poskytnutých služeb „Aktualizace obsahu webových stránek“;
  • 600,- Kč /1 hodinu poskytnutých služeb „Školení v oblasti správy redakčního systému WordPress“;
  • 399,- Kč za poskytnutou službu „Aktualizace designu webu po 3 letech“;
  • 300,- Kč /hodinu poskytnutých služeb „Další nadstandardní práce na žádost objednatele“;
 2. Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně poskytnuté služby v rámci Nejoblíbenějšího plánu ve výši:
  • 599,- Kč /měsíc poskytnutých služeb „Nejoblíbenější plán“, roční platba 7.188 Kč;
  • 300,- Kč /1 hodinu poskytnutých služeb „Aktualizace obsahu webových stránek“;
  • 599,- Kč za poskytnutou službu „Aktualizace designu webu po 3 letech“;
  • 300,- Kč /hodinu poskytnutých služeb „Další nadstandardní práce na žádost objednatele“;
 3. Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně poskytnuté služby v rámci Neomezeného plánu ve výši:
  • 599,- Kč /měsíc poskytnutých služeb „Neomezený plán“, roční platba 10.788 Kč;
  • 300,- Kč /hodinu poskytnutých služeb „Další nadstandardní práce na žádost objednatele“;
 4. Odměna poskytovateli je splatná předem, ve výši dle vybraného plánu, na základě daňového dokladu – faktury poskytovatele. Poskytovatel vystaví daňový doklad – fakturu v rámci vybraného plánu po nabytí účinnosti této smlouvy. Poskytovatel vystaví daňový doklad – fakturu dle vybraných služeb na základě objednávky objednatele. K daňovému dokladu – faktuře musí být poskytovatelem vždy přiložen přehled činností, a to tehdy, pokud budou fakturovány hodiny za poskytnuté služby nad rámec zvoleného plánu.
 5. Doba splatnosti faktury poskytovatele je 10 dní ode dne doručení daňového dokladu.
 6. Poskytovatel není plátcem DPH.
 7. Odměna poskytovatele je splatná bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele uvedený na faktuře – daňovém dokladu. Povinnost objednatele hradit peněžité závazky vůči poskytovateli podle této smlouvy je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele dle předchozí věty.
 8. Po dobu prodlení objednatele s placením odměny poskytovatele nemusí poskytovatel poskytovat objednateli služby.

 

Sankce

 1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
 2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení je smluvní pokuta vymáhána a účtována.
 4. V případě neuhrazení řádně vystavené faktury, je poskytovatel oprávněn pozastavit či ukončit služby předmětu této smlouvy.

 

VI.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
 2. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.
 3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany.

 

VII.

Doba trvání smlouvy

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem řádného uhrazení fakturované částky.
 2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to 12 měsíců.
 3. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně.
 4. Každá ze smluvních stran je dále oprávněna vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní lhůty v případě, že je pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně, přičemž v tomto případě zaniká smlouva účinností výpovědi.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:
  1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;
  2. vylučuje použití ustanovení 1748 občanského zákoníku.
 2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
 3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu této smlouvy.
 4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran smlouvy s tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.
 5. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních podmínek smluvních stran.
 6. Odesláním objednávkového formuláře vybraného plánu po zaškrtnutí souhlasu s obchodními podmínkami na webových stránkách www.web11.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2019.

O NÁS

Jsme studio zaměřené na kompletní nabídku služeb v rámci webových stránek, od provozování hostingu a domény, po návrh a tvorbu webových stránek spolu s jejich správou a údržbou.

KONTAKT

info@followeleven.cz

+420 733 380 439

© 2019 WEB11. All rights reserved.